ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πρόγραμμα Ακολουθιών - 2η Θεία Λειτουργία

Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗ τελείται

στον Άγιο Σώστη

και

ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΤΙΣ 10.30 - 11.40 Π.Μ.

Αυξομείωση μεγέθους γραμμάτων.
150. «οι αδελφοί αυτού και αι αδελφαί αυτού» (Ματθ, ιγ' 55 - 56).   Η Παρθένος Μαρία δεν απέκτησε άλλο παιδί εκτός από τον Ιησού. Η Κ. Διαθήκη όμως αναφέρει ότι ο Ιησούς είχε αδελφούς και αδελφές, σημειώνει μάλιστα και μερικά ονόματα: «Ιάκωβος, Ιωσής, Σίμων και Ιούδας» (στ. 55). Στο θέμα αυτό η Εκκλησία δέχθηκε τελικά την άποψι του Ωριγένους: «Τους αδελφούς Ιησού φασί τινες είναι, εκ παραδόσεως ορμώμενοι... υιούς Ιωσήφ εκ προτέρας γυναικός συνωκηκυίας αυτώ πρό της Μαρίας» ακόμα και την πληροφορίαν της παραδόσεως που αναφέραμε ότι ο Ιωσήφ ήταν χήρος. Ποια να ήταν η σχέσις της Θεοτόκου με…
149.«υπήντησας τη Παρθένω δωρούμενος την ζωήν» (II).   Η Κ. Διαθήκη δεν αναφέρει ιδιαίτερη συνάντησι του αναστάντος Χριστού με την Θεοτόκο. Η Παράδοσις όμως δέχεται, ότι ο Ιησούς εμφανίσθηκε πρώτα στην Παναγία Μητέρα Του. «Εάν ο Ιησούς εφανερώθη εις την Μαρίαν την Μαγδαληνήν, εις τους Μαθητάς Του τόσας φοράς και εις τους υπερπεντακοσίους αδελφούς (Β' Κορ. ιε' 5-6) πώς θα άφινε την Μητέρα Του έξω από την γενική αυτή χαρά; Υπάρχουν εκκλησιαστικοί διδάσκαλοι και συγγραφείς, όπως ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Νικηφόρος Κάλλιστος και ο συγγραφεύς του λόγου εις το Πάσχα που φέρει το όνομα του Γρηγορίου Νύσσης, οι οποίοι…
148. «Ιησούς ιδών την μητέρα... λέγει... Γύναι, ίδε ο υιός σου» (Ιω. ιθ' 26).   Η Θεοτόκος για τον Ιησού, από την Κανά ως το Γολγοθά, όσο δηλαδή κράτησε το επίγειο έργο του, δεν ήταν μόνο η μητέρα Του, αλλά ένα ολοκληρωμένο γυναικείο πρόσωπο, μια «Κυρία». Έτσι, τόσο στο δείπνο της Κανά όσο και στο Γολγοθά, ο Ιησούς την προσφωνεί με τον ευγενικό και τιμητικό αυτό τίτλο «Γύναι», Κυρία! Η Θεοτόκος υπήρξε μητέρα του Ιησού. Αξιώθηκε να συνεργήση στο μυστήριο της Ενσαρκώσεως του Θεού. Όμως η γέννησις και η ανατροφή του Ιησού ήταν η αρχή μόνο της κλήσεως της. Η…
147. «Ειστήκεισαν παρά τω Σταυρώ... η μήτηρ αυτού» (Ίω. ιθ' 25).   Η Θεοτόκος συμπαρίσταται στο φρικτό μαρτύριο και την απάνθρωπη θανατική εκτέλεσι του Υιού της. Οι μαθηταί όλοι, πλήν του Ιωάννου, δεν εμφανίσθηκαν. Στη σκληρότητα των ρωμαίων δημίων, που δεν άντεξε ν’ αντιμετωπίση η ανδρική φύσις των μαθητών του Χριστού, αντιπαραστάθηκε γενναία η βαθειά στοργική συμπάθεια της Μητέρας του Ιησού... Η Θεοτόκος που είχε εξαφανισθή διακριτικά από το προσκήνιο του Ιησού, για να μη αποτελέση εμπόδιο - έστω και ακούσιο - στη ζωή και το έργο του, έσπευσε να σταθή κοντά του στην μεγάλη και φρικτή ώρα του σταυρικού…
146. «ό,τι αν λέγη υμίν ποιήσατε» (Ίω. β' 5).   Είναι ο μοναδικός λόγος της Θεοτόκου περί του Ιησού. Και ο λόγος αυτός είναι σύστασις υπακοής σ’ Αυτόν. Η Θεοτόκος πρεσβεύει υπέρ ημών στον Κύριο. Τον παρακαλεί να δείξη την παντοδύναμη αγάπη του και να καλύψη έτσι τις ανάγκες μας και να λύση τα προβλήματα μας. Πέρα όμως από τη μεσιτεία της Θεοτόκου υπάρχει και κάτι άλλο που η Ίδια μας το υποδεικνύει: είναι η πρόθυμη υπακοή μας στις εντολές Του Θεού: «ό,τι αν λέγη υμίν ποιήσατε»! Συνήθως οι χριστιανοί αρκούνται στην υποβολή αιτημάτων στην Παναγία, τους Αγίους και τον…
145. «τί εμοί και σοί, γύναι;» (Ίω. β' 4).   Ο Ιησούς έχει ήδη αρχίσει τη δημοσία δράσι του. Έχει ήδη καλέσει και τους πρώτους μαθητάς του. Θέλοντας να δείξη τη θετική του στάσι έναντι του γάμου, δέχεται την πρόσκλησι και συμμετέχει στο γαμήλιο δείπνο της Κανά. Εκεί συναντάται με τη Θεοτόκο. Αν και δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ο Κύριος άρχισε το έργο Του, ωστόσο, μέσα του έχει δημιουργηθή μια εντελώς νέα κατάστασις. Δεν ήταν πια ο υιός της Μαρίας, αλλά ο Διδάσκαλος του Ισραήλ, ο Μεσσίας και Λυτρωτής των ανθρώπων. Την ουσιαστική αυτή μεταβολή δεν…
144. «Οίνον ουκ έχουσι» (Ιω. β' 3).   Γιατί η Θεοτόκος απευθύνεται στον Ιησού, όταν τελείωσε το κρασί των συνδαιτημόνων στο γαμήλιο δείπνο της Κανά; Ο Ιησούς ούτε «αρχιτρίκλινος» (= οινοχόος, Butler στ. 8) του σπιτιού ήταν ούτε οινοπώλης. Τί σημασία είχε λοιπόν η πληροφόρησις του Ιησού ότι «οίνον ουκ έχουσι»; Εδώ φαίνεται καθαρά ότι «η Μαρία ζητεί την δια θαύματος προμήθειαν οίνου» (ΥΙ, 87). Όλα όσα Εκείνη εγνώριζε από τα τριάντα χρόνια συμβιώσεως της με τον Ιησού (και μεις δεν γνωρίζομε) την είχαν πείσει ότι ο Ιησούς μπορούσε να θαυματουργήση. Ακόμα, η πρώτη δημόσια παρουσία των μαθητών Του Ιησού…
143.«ήν η μήτηρ του Ιησού εκεί» (Ιωαν. β’ 1).   Η Θεοτόκος εμφανίζεται στο πρώτο και το τελευταίο επεισόδιο της ζωής του Ιησού. Στην Κανά και τον Γολγοθά. Και τις δύο αυτές εμφανίσεις τις περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Στην Κανά, η Θεοτόκος συμμετέχει σ’ ένα χαρμόσυνο γεγονός: στο γάμο φιλικών ή συγγενικών προσώπων. Στο Γολγοθά, συμπαρίσταται στο μαρτύριο, τον εξευτελισμό και τον θάνατο του Μονογενούς της. Από τα δύο αυτά περιστατικά μπορούμε να συμπεράνωμε ότι η Θεοτόκος συμμετείχε στην κοινωνική ζωή και μάλιστα με τον τρόπο που υποδεικνύει ο απόστολος Παύλος: «Χαίρειν μετά χαιρόντων και κλαίειν μετά κλαιόντων» (Ρωμ. ιβ'…
142. «καταλιπών την Ναζαρέτ ελθών κατώκησεν εις Καπερναούμ» (Ματθ. δ' 13).   Με την έναρξι της δημοσίας δράσεως του ο Ιησούς άλλαξε τόπο κατοικίας. Έφυγε από την Ναζαρέτ και εγκαταστάθηκε στην παραθαλάσσια Καπερναούμ, την οποία και έκανε κέντρο των ιεραποστολικών του εξορμήσεων σ’ ολόκληρη την Παλαιστίνη. Δεν γνωρίζομε αν η Θεοτόκος τον ακολούθησε στην Καπερναούμ. Εάν ζούσε ακόμα ο Ιωσήφ, ίσως δεν τον ακολούθησε. Εάν όμως ο Ιωσήφ είχε εν τω μεταξύ πεθάνη, τότε είναι πολύ πιθανόν η Θεοτόκος να πήγε μαζί με τον Ιησού στην Καπερναούμ ή έστω να πήγε λίγο αργότερα. Ας μείνωμε όμως σ’ ένα άλλο σημείο.…
141. «ήν υποτασσόμενος αυτοίς» (Λουκ. β' 51). Η Θεοτόκος και ο Ιωσήφ αξιώθηκαν να γνωρίσουν την εκούσια, συνεχή και απόλυτη υποταγή του Ιησού. «Δεν ηξιώθησαν ούτε οι άγγελοι τοιαύτης τιμής, οποίας ηξιώθησαν οι γονείς του Ιησού» (ΥΛ, 121).Από την πρώτη άνοδο του Ιησού στα Ιεροσόλυμα (δωδεκάχρονος) και μέχρι την έξοδο του στη δημόσια δράσι (τριάντα χρόνων) μεσολάβησαν δέκα οχτώ χρόνια. Το βασικό χαρακτηριστικό της ζωής του Χριστού στα χρόνια αυτά ήταν η υποταγή στους γονείς του. Η υποταγή αυτή σαν βασική της εκδήλωσι φαίνεται ότι είχε την προσωπική, καθημερινή εργασία του νέου Ιησού μέσα στο ξυλουργικό εργαστήριο του Ιωσήφ «του…
Σελίδα 1 από 25

custom image (2)

img025