Αυξομείωση μεγέθους γραμμάτων.
27 Δεκ

Η τραγική ιστορία της σφαγής των Αναβαπτιστών (μέρος Β). Που οδηγεί η πλάνη & ο φανατισμός...

Γράφτηκε από τον 

(Στεφανίδου Εκκλησιαστικη Ιστορία, εκδ.Παπαδημητρίου σελ. 630-631)
    Εν Γερμανία οι άκροι οπαδοί του Λουθήρου απεμακρύνθησαν αυτού, ως συντηρητικού. Έφθασαν εις ενθουσιαστικάς τάσεις (ψυχικήν και νευρικήν διέγερσιν), δια τας οποίας κυρίως διεκρίθησαν οι προφήται της πόλεως Τσβίκαου και ο αρχηγός αυτών Θωμάς Μύντσερ. Όμοιαι τάσεις παρουσιάσθησαν και εν Ελβετία (εν Ζυρίχη) εις τους οπαδούς του Ζβιγγλίου. Και οι πρώτοι και οι δεύτεροι κατεπολέμουν τον νηπιοβαπτισμόν, διότι αντέβαινεν εις την εκ πίστεως σωτηρίαν (τα νήπια δεν είναι δυνατόν να έχωσι πίστιν), αλλ’ οι δεύτεροι εισήγαγον τον αναβαπτισμόν (από του 1524), ο οποίος βαθμηδόν επεκράτησεν εις όλους τους οπαδούς της τάσεως ταύτης. Ωνομάσθησαν «Αναβαπτισταί». Απετέλεσαν αυτοτελείς κοινότητας άνευ αρχηγών, της κοινότητος εχούσης την εξουσίαν. Προσέβαλλον τους άλλους Προτεστάντας εις δύο θεμελιώδεις αυτών διδασκαλίας, την περί της Αγίας Γραφής και την περί της εκ πίστεως σωτηρίαν. Οι άλλοι Προτεστάνται, αν και εφρόνουν, ότι ο άνθρωπος πρέπει να επικοινωνή απ’ ευθείας μετά του Θεού («προσωπική θρησκευτικότης»), εν τούτοις εδέχοντο, ότι ο Θεός απεκάλυψεν εαυτόν και το θέλημα αυτού εν τη Αγία Γραφή και ότι αύτη αποτελεί την ανωτάτην αυθεντίαν.
    Οι Αναβαπτισταί ενέμενον αυστηρότερον εις την «προσωπικήν θρησκευτικότητα», εδέχοντο ότι ο Θεός αποκαλύπτει εαυτόν και την θέλησιν αυτού απ’ ευθείας εις έκαστον πιστόν δια της «θείας ελλάμψεως» (έκαστος θεόπνευστος), η δε Αγία Γραφή είναι απλώς η εις άλλους αρχαιοτέρους πιστούς γενομένη θεία αποκάλυψις. Η «θεία έλλαμψις», ως άμεσος μετά του Θεού επικοινωνία, είναι ανωτέρα και αύτη αποτελεί την ανωτάτην αυθεντίαν εν τοις θρησκευτικοίς, η δε Αγία Γραφή έχει δευτερεύουσαν και βοηθητικήν μόνον σημασίαν. Η Αγία Γραφή εν συγκρίσει προς την άμεσον αποκάλυψιν είναι τι εξωτερικόν και ξένον προς ημάς, είναι τι υλικόν, το να εκλαμβάνη δε τις αυτήν ως την ανωτάτην αυθεντίαν, καταστρέφει τον άμεσον και εσωτερικόν χαρακτήρα, τον οποίον πρέπει να φέρη η θρησκευτικότης, και είναι οιονεί εις άλλος νέος πάπας τεθείς εις την θέσιν του παλαιού. Όπως οι Προτεστάνται αφήρεσαν τον πάπαν και εις την θέσιν αυτού έθεσαν την Αγίαν Γραφήν, ούτως οι Αναβαπτισταί αφήρεσαν και την Αγίαν Γ ραφήν και εις την θέσιν αυτής έθεσαν την άμεσον αποκάλυψιν. Όσον αφορά την εκ πίστεως σωτηρίαν, οι Αναβαπτισταί εφρόνουν, ότι είναι μεν κατ’ αρχήν ορθή, αλλ’ οι Προτεστάνται δεν είχον την πρέπουσαν περί ταύτης αντίληψιν. Κατά τους Αναβαπτιστάς, η απλή πίστις δεν είναι αρκετή προς σωτηρίαν, αλλά χρήζει συμπληρώσεως. Απαιτείται να συναισθανθή τις την δυσκολίαν της σωτηρίας, τον κίνδυνον, τον οποίον διατρέχει να καταδικασθή εις αιώνιον τιμωρίαν, και να δοκιμάση ένεκα τούτου την αγωνίαν. Την αγωνίαν ταύτην ωνόμαζον «σταυρόν», ως αντιστοιχούσαν προς την επί του σταυρού αγωνίαν του Χριστού. Πρέπει τις να διέλθη δια του σταυρού και τότε η πίστις λαμβάνει τον πρέποντα χαρακτήρα και καθίσταται πράγματι σώζουσα. Το να αφίνη τις να υπονοηθή, ότι δι’ απλής και συνήθους πίστεως επιτυγχάνεται η σωτηρία, καθιστά την σωτηρίαν παιδαριώδη, φέρει εις κίνδυνον την σοβαρότητα αυτής και επομένως αυτήν ταύτην την σωτηρίαν.
    Εν Γερμανία η πόλις Μύνστερ απέβη η ακρόπολις του αναβαπτισμού (1534]35). Η πόλις περιήλθεν εις την εξουσίαν των Αναβαπτιστών, οι οποίοι εζήτουν να μεταβάλωσιν αυτήν εις την «ουράνιον Ιερουσαλήμ», δια της εκδιώξεως των αντιφρονούντων και κατακαύσεως όλων των βιβλίων, πλην της Αγίας Γραφής. Εισήγαγον την κοινοκτημοσύνην, το μεν ένεκα της πολιορκίας, εις την οποίαν ευρέθησαν υπό των αντιπάλων, το δε εκ λόγων θρησκευτικών. Εφρόνουν, ότι η αποστολική κοινότης είχεν όλα ανεξαιρέτως κοινά (Πράξεων 2,44. 4,32) και ότι η ίδρυσις της βασιλείας του Θεού θα επανέφερε την παραδείσιον εκείνην εποχήν των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Έφθασαν και εις αντινομιστικάς ιδέας και πράξεις (το κακόν είναι αγαθόν). Μετ’ ολίγον οι Αναβαπτισταί απώλεσαν την πόλιν και ετιμωρήθησαν αυστηρώς. Οι αρχηγοί υπέστησαν βασανιστήρια, ημιθανείς ετέθησαν εν σιδηροίς καλαθίοις και εκρεμάσθησαν εκ του κωδωνοστασίου της εκκλησίας, όπου τα οστά αυτών έμειναν μέχρι του δευτέρου ημίσεως της ιθ' εκατονταετηρίδος (1881). Κατά των Αναβαπτιστών διεξήχθησαν γενικώτεροι διωγμοί εν προτεσταντικαίς και μάλιστα εν καθολικαίς χώραις. Παρά τινι μερίδι των Αναβαπτιστών υπεχώρησαν αι ενθουσιαστικαί τάσεις. Την μερίδα ταύτην υπεστήριξε ο εξ Ολλανδίας πρώην καθολικός ιερεύς Μέννων (+1559), οι οπαδοί του οποίου εκλήθησαν Μεννωνίται. Διεδόθησαν εν Ολλανδία και τη Βορείω Γερμανία. Διετήρησαν την απόρριψιν του νηπιοβαπτισμού και επομένως τον αναβαπτισμόν. Εξ επιδράσεως αυτών προέκυψαν οι «Βαπτισταί» της Αγγλίας (αρχάς ιζ' εκατονταετηρίδος). Δέχονται την «θείαν έλλαμψιν» (την άμεσον εις έκαστον θείαν αποκάλυψιν), επικειμένην την δευτέραν παρουσίαν και χιλιαστικάς ιδέας. Οι Μεννωνίται και οι Βαπτισταί υφίστανται μέχρι σήμερον.

Εύρεση

Δημοφιλή Θέματα (Α-Ω)

αγάπη (600) Αγάπη Θεού (340) αγάπη σε Θεό (248) αγάπη σε Χριστό (167) άγγελοι (69) Αγγλικανισμός (1) Αγία Γραφή (230) Αγιασμός (10) Άγιο Πνεύμα (96) Άγιο Φως (1) άγιοι (178) άγιος (197) αγνότητα (42) άγχος (36) αγώνας (106) αγώνας πνευματικός (271) αδικία (6) Αθανασία (7) Αθανάσιος ο Μέγας (4) αθεΐα (127) αιρέσει (1) αιρέσεις (363) αιωνιότητα (14) ακηδία (4) ακτημοσὐνη (14) αλήθεια (114) αμαρτία (343) Αμβρόσιος άγιος (3) άμφια (1) Αμφιλόχιος της Πάτμου (4) Ανάληψη Χριστού (4) Ανάσταση (146) ανασταση νεκρών (31) ανθρώπινες σχέσεις (322) άνθρωπος (304) αντίχριστος (11) Αντώνιος, Μέγας (5) αξιώματα (15) απἀθεια (5) απελπισία (9) απιστία (21) απληστία (5) απλότητα (16) αποκάλυψη (8) απόκρυφα (17) Απολογητικά Θέματα (1) αργολογία (3) αρετή (200) Αρσένιος Όσιος (5) ασθένεια (108) άσκηση (63) αστρολογία (2) Αυγουστίνος άγιος (3) αυταπάρνηση (31) αυτεξούσιο (2) αυτογνωσία (148) αυτοθυσἰα (26) αυτοκτονία (9) αχαριστία (6) Β Παρουσία (10) Β' Παρουσία (11) βάπτιση (17) βάπτισμα (31) Βαρβάρα αγία (1) Βαρσανουφίου Οσίου (31) Βασιλεία Θεού (33) Βασίλειος ο Μέγας (32) Βελιμίροβιτς Νικόλαος Άγιος (33) βία (4) βιβλίο (31) βιοηθική (10) βίος (1) Βουδδισμός (5) γαλήνη (2) γάμος (125) Γένεση (5) Γέννηση Κυρίου (14) Γεροντικόν (195) Γερόντισσα Γαβριηλία (1) Γεώργιος Άγιος (1) γηρατειά (11) γιόγκα (4) γλώσσα (64) γνώση (25) Γνωστικισμός (3) γονείς (134) Γρηγόριος Νεοκαισαρείας άγιος (1) Γρηγόριος Νύσσης Άγιος (2) Γρηγόριος ο Θεολόγος (20) Γρηγόριος ο Παλαμάς όσιος (9) γυναίκα (36) δάκρυα (57) δάσκαλος (24) Δεύτερη Παρουσία (28) Δημήτριος Άγιος (1) Δημιουργία (62) διάβολος (233) Διάδοχος Φωτικής όσιος (13) διαίσθηση (1) διακονία (4) διάκριση (147) διάλογος (5) δικαιο (4) δικαιοσύνη (38) Διονύσιος Αρεοπαγίτης Άγιος (2) Διονύσιος Κορίνθου άγιος (1) Δογματικα Θέματα (205) Δογματική Τρεμπέλα (1) δύναμη (68) Δωρόθεος αββάς (10) εγκράτεια (19) εγωισμός (248) εικόνες (34) Ειρηναίος Λουγδούνου άγιος (4) ειρήνη (54) εκκλησία (236) Εκκλησιαστική Ιστορία (24) Εκκλησιαστική περιουσία (3) έκτρωση (5) έλεγχος (16) ελεημοσύνη (114) ελευθερία (62) Ελλάδα (19) ελπίδα (61) εμπιστοσὐνη (58) εντολές (12) Εξαήμερος (2) εξέλιξης θεωρία (16) Εξομολόγηση (167) εξωγήινοι (13) εξωσωματική γονιμοποίηση (5) Εορτή (3) επάγγελμα (17) επιείκεια (2) επιμονἠ (52) επιστήμη (108) εργασία (80) Ερμηνεία Αγίας Γραφής (184) έρωτας (19) έρωτας θείος (9) εσωστρέφεια (1) Ευαγγέλια (194) Ευαγγέλιο Ιωάννη Ερμηνεία (33) Ευαγγελισμός (2) ευγένεια (15) ευγνωμοσὐνη (42) ευλογία (5) Ευμένιος Όσιος γέροντας (7) ευσπλαχνία (34) ευτυχία (65) ευχαριστία (53) Εφραίμ Κατουνακιώτης Όσιος (27) Εφραίμ ο Σύρος όσιος (6) εχεμύθεια (1) ζήλεια (15) ζώα (46) ζωή (35) ηθική (14) ησυχία (32) θάνατος (301) θάρρος (99) θαύμα (255) θέατρο (5) Θεία Κοινωνία (179) Θεία Λειτουργία (127) θεία Πρόνοια (14) θἐλημα (54) θέληση (38) θεογνωσία (2) Θεόδωρος Στουδίτης όσιος (36) θεολογία (29) Θεός (330) Θεοφάνεια (6) Θεοφάνους Εγκλείστου Αγίου (5) θέωση (6) θλίψεις (281) θρησκείες (43) θυμός (100) Ιάκωβος Αδελφόθεος Άγιος (1) Ιάκωβος Τσαλίκης Όσιος (14) ιατρική (13) Ιγνάτιος Θεοφόρος (9) Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ Άγιος (6) ιεραποστολή (47) ιερέας (177) ιερωσύνη (16) Ινδουισμός (14) Ιουδαίοι (1) Ιουστίνος άγιος (3) Ιουστίνος Πόποβιτς Άγιος (58) Ιππόλυτος άγιος (1) Ισαάκ ο Σύρος (5) Ισίδωρος Πηλουσιώτης όσιος (36) Ισλάμ (11) Ιστορία Ελληνική (8) Ιστορία Παγκόσμια (14) Ιστορικότης Χριστού (1) Ιωάννης Δαμασκηνός Άγιος (1) Ιωάννης Θεολόγος (3) Ιωάννης Κροστάνδης (330) Ιωάννης Χρυσόστομος (397) Ιωσήφ Ησυχαστής Άγιος (6) Καινή Διαθήκη Ερμηνεία (139) Καινή Διαθήκη κριτικό κείμενο NestleAland (5) Κανόνες Εκκλησίας (4) καρδιά (117) Κασσιανός Όσιος (4) κατάκριση (132) καταναλωτισμός (8) Κατηχητικό (4) καύση νεκρών (1) κενοδοξία (14) κήρυγμα (53) Κίνητρα (3) Κλήμης Αλεξανδρέας (1) Κλήμης Ρώμης άγιος (1) Κλίμακα (6) κλοπή (5) Κοίμησις Θεοτόκου (25) κοινωνία (167) κόλαση (50) Κόντογλου Φώτης (4) Κοσμάς Αιτωλός Άγιος (2) Κουάκεροι (1) ΚράτοςΕκκλησία (1) Κρίσις Μέλλουσα (49) Κυπριανός άγιος (1) Κύριλλος Άγιος (1) Λατρεία Θεία (75) λείψανα (9) λογική (1) λογισμοί (116) λόγος Θεού (21) Λουκάς Κριμαίας Άγιος (12) λύπη (60) μαγεία (19) μακροθυμία (5) Μανιχαϊσμός (1) Μάξιμος Ομολογητής (15) Μαρία Αιγυπτία Αγία (2) Μαρκίων αιρετικός (1) μάρτυρες (24) μεγαλοσὐνη (7) Μεθοδιστές (1) μελέτη (59) μετά θάνατον (44) μετά θάνατον ζωή (101) Μεταμόρφωση (11) μετάνοια (366) Μετάσταση (1) μετάφραση (13) Μετενσάρκωση (8) μητέρα (56) Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος (2) μίσος (11) ΜΜΕ (4) μνημόσυνα (9) μοναξιά (21) μοναχισμός (114) Μορμόνοι (1) μόρφωση (20) μουσική (8) Ναός (17) ναρκωτικά (4) Νέα ΕποχήNew Age (1) Νεκτάριος άγιος (27) νέοι (27) νεοπαγανισμός (7) νηστεία (67) νήψη (2) Νικηφόρος ο Λεπρός Άγιος (3) Νικόδημος Αγιορείτης Άγιος (2) Νικόλαος Άγιος (8) Νικόλαος Καβάσιλας Άγιος (2) Νικόλαος Πλανάς Άγιος (1) νους (54) οικονομία (2) Οικουμενισμός (4) ομολογία (3) ομορφιά (17) ομοφυλοφιλία (2) όνειρα (35) οραμα (25) οράματα (32) οργή (2) ορθοδο (1) Ορθοδοξία (293) όρκος (1) πάθη (267) πάθος (38) παιδεία (24) παιδιά (138) Παΐσιος Όσιος (380) Παλαιά Διαθήκη (7) Παλαιά Διαθήκη Ερμηνεία (10) παλαιοημερολογίτες (17) Παναγία (333) Παπαδόπουλος Στυλιανός (3) παράδειγμα (38) Παράδεισος (113) Παράδοση Ιερά (9) Παρασκευή Αγία (1) Παρθένιος ο Χίος Όσιος (2) Πάσχα (23) πατήρ Νικόλαος Πουλάδας (21) πατρίδα (9) Πατρολογία (19) Παύλος Απόστολος (4) πειρασμοί (27) Πεντηκοστή (12) περιέργεια (3) Πέτρος Απόστολος (1) πίστη (542) πλησἰον (69) πλούτος (73) Πνευματικές Νουθεσίες (92) πνευματική ζωή (278) πνευματικός πατέρας (120) πνευματισμός (10) ποίηση (21) πόλεμος (28) πολιτική (25) πολιτισμός (9) Πορφύριος Όσιος (272) πραότητα (7) προθυμἰα (28) Πρόνοια (5) Πρόνοια Θεία (90) προορισμός (16) προσευχή (806) προσοχή (51) προσπἀθεια (139) προτεσταντισμός (29) προφητείες (15) ραθυμία (18) Ρωμαιοκαθολικισμός (36) Σάββας Καλύμνου Άγιος (1) Σαρακοστή (12) σεβασμός (28) Σεραφείμ του Σαρώφ Όσιος (11) Σιλουανός Άγιος (2) σιωπή (14) σοφία (54) Σπυρίδων Άγιος (2) σταθερότητα (2) Σταυρός (86) Σταυροφορίες (4) Σταύρωση (53) συγχώρηση (92) συκοφαντία (2) Συμεών Νέος Θεολόγος όσιος (88) συμπὀνια (23) συναξάρι (2) συνείδηση (25) σχίσμα (34) σώμα (49) σωτηρία (48) Σωφρόνιος του Έσσεξ Άγιος (35) τάματα (2) ταπεινοφροσύνη (270) ταπείνωση (196) Τέλος Κόσμου (4) Τερτυλλιανός (1) Τεσσαρακοστή Μεγάλη (6) τέχνη (1) τιμωρία (19) Τριάδα Αγία (35) τύχη (2) υγεία (8) υλικά αγαθά (43) υπακοή (125) Υπαπαντή (2) υπαρξιακά (73) υπερηφἀνεια (55) υποκρισία (26) υπομονή (223) φανατισμός (5) φαντασία (5) φαντάσματα (3) φιλαργυρἰα (9) φιλαυτἰα (10) φιλία (30) φιλοσοφία (23) Φλωρόφσκυ Γεώργιος (3) φόβος (56) φὀβος Θεοὐ (26) φως (45) Φώτιος άγιος (1) χαρά (124) Χαράλαμπος Άγιος (1) χάρις θεία (119) χαρίσματα (39) Χειρόγραφα Καινής Διαθήκης (1) Χριστιανισμός (21) χριστιανός (101) Χριστός (362) Χριστούγεννα (69) χρόνος (36) ψαλμωδία (7) ψεύδος (22) ψυχαγωγία (10) ψυχή (270) ψυχολογία (25)