153.«Μαρία η του Ιακώβου και Ιωσή μήτηρ» (Ματθ. κζ' 56).   Η Μαρία αυτή ήταν σύζυγος του Κλωπά (Ιω. ιθ' 25) , αδελφού του μνήστορος Ιωσήφ και επομένως συνυφάδα της Θεοτόκου. Και αυτή η συγγενής της Θεοτόκου ήταν κοντά της στις ώρες της μεγάλης δοκιμασίας της, επάνω στον Γολγοθά. Η Θεοτόκος, όπως φαίνεται, διατηρούσε στενές σχέσεις με τους συγγενείς της. Η υπερφυσική και μοναδική κλήσις της να γίνη μητέρα του Θεού δεν την απεμάκρυνε από τους συγγενείς της ούτε την κλήσι της αυτή τη χρησιμοποίησε σαν πρόσχημα για να διακόψη τους συγγενικούς της δεσμούς. Από τη στάσι της μάλιστα αυτή…
152.«Η μήτηρ των υιών Ζεβεδαίου» (Ματθ. κ’ 20) «Σαλώμη» (Μαρ. ιε’ 40).   Η Σαλώμη ήταν στενή συγγενής της Θεοτόκου. «Κατά την γνώμην τινών εκ των ερμηνευτών ήτο αδελφή της Παρθένου» (ΥΜ, 377) . Η Σαλώμη, όπως φαίνεται από τα ιερά κείμενα, είχε ιδιαίτερο σύνδεσμο με τη Θεοτόκο και τον Ιησού. Δύο από τα παιδιά της, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης έγιναν μαθηταί του Κυρίου (Ματθ. δ' 21 22) . Και η ίδια έγινε μαθήτρια του Ιησού που τον ακολουθούσε στις περιοδείες του και τον διακονούσε μαζύ με άλλες γυναίκες (Ματθ. κζ' 55 - 56. Λουκ. η' 2 - 3)…
151.«Η μήτηρ και οι αδελφοί αυτού ειστήκεισαν έξω» (Ματθ. ιβ' 46 εξ.)   Οι «αδελφοί» του Ιησού, επειδή δεν είχαν ακόμη πιστεύσει στον Κύριο (Ιω. ζ' 5) , ήταν φυσικό να μη είδαν με καλό μάτι την έναρξι της δημοσίας δράσεως του Ιησού. Όταν μάλιστα τα κακόγουστα σχόλια «ότι ο Ιησούς εξέστη» έφθασαν στ’ αυτιά τους, τότε βρήκαν αφορμή για μια άμεση και ριζική λύσι του οικογενειακού αυτού προβλήματος. Πήραν μαζί τους τη Θεοτόκο, για να έχουν έτσι μεγαλύτερη επίδρασι και επιβολή στον Ιησού, και πήγαν στο σπίτι όπου εκύρυττε. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι παρέμειναν «έξω». Δεν είχαν δηλαδή ενδιαφέρον…