150. «οι αδελφοί αυτού και αι αδελφαί αυτού» (Ματθ, ιγ' 55 - 56).   Η Παρθένος Μαρία δεν απέκτησε άλλο παιδί εκτός από τον Ιησού. Η Κ. Διαθήκη όμως αναφέρει ότι ο Ιησούς είχε αδελφούς και αδελφές, σημειώνει μάλιστα και μερικά ονόματα: «Ιάκωβος, Ιωσής, Σίμων και Ιούδας» (στ. 55). Στο θέμα αυτό η Εκκλησία δέχθηκε τελικά την άποψι του Ωριγένους: «Τους αδελφούς Ιησού φασί τινες είναι, εκ παραδόσεως ορμώμενοι... υιούς Ιωσήφ εκ προτέρας γυναικός συνωκηκυίας αυτώ πρό της Μαρίας» ακόμα και την πληροφορίαν της παραδόσεως που αναφέραμε ότι ο Ιωσήφ ήταν χήρος. Ποια να ήταν η σχέσις της Θεοτόκου με…
149.«υπήντησας τη Παρθένω δωρούμενος την ζωήν» (II).   Η Κ. Διαθήκη δεν αναφέρει ιδιαίτερη συνάντησι του αναστάντος Χριστού με την Θεοτόκο. Η Παράδοσις όμως δέχεται, ότι ο Ιησούς εμφανίσθηκε πρώτα στην Παναγία Μητέρα Του. «Εάν ο Ιησούς εφανερώθη εις την Μαρίαν την Μαγδαληνήν, εις τους Μαθητάς Του τόσας φοράς και εις τους υπερπεντακοσίους αδελφούς (Β' Κορ. ιε' 5-6) πώς θα άφινε την Μητέρα Του έξω από την γενική αυτή χαρά; Υπάρχουν εκκλησιαστικοί διδάσκαλοι και συγγραφείς, όπως ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Νικηφόρος Κάλλιστος και ο συγγραφεύς του λόγου εις το Πάσχα που φέρει το όνομα του Γρηγορίου Νύσσης, οι οποίοι…
148. «Ιησούς ιδών την μητέρα... λέγει... Γύναι, ίδε ο υιός σου» (Ιω. ιθ' 26).   Η Θεοτόκος για τον Ιησού, από την Κανά ως το Γολγοθά, όσο δηλαδή κράτησε το επίγειο έργο του, δεν ήταν μόνο η μητέρα Του, αλλά ένα ολοκληρωμένο γυναικείο πρόσωπο, μια «Κυρία». Έτσι, τόσο στο δείπνο της Κανά όσο και στο Γολγοθά, ο Ιησούς την προσφωνεί με τον ευγενικό και τιμητικό αυτό τίτλο «Γύναι», Κυρία! Η Θεοτόκος υπήρξε μητέρα του Ιησού. Αξιώθηκε να συνεργήση στο μυστήριο της Ενσαρκώσεως του Θεού. Όμως η γέννησις και η ανατροφή του Ιησού ήταν η αρχή μόνο της κλήσεως της. Η…