Ιστορικό Ανέγερσης

apopeiraἈφορμή γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ στάθηκε τό ἑξῆς ἱστορικό γεγονός: Στίς 14 Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 1898 ἔγινε ἀπόπειρα δολοφονίας κατά τοῦ Βασιλέως Γεωργίου τοῦ Α' καί τῆς Βασιλόπαιδος Μαρίας στή θέση «Ἀνάλατος» Ἀττικῆς. Γιά τή διάσωση τοῦ Βασιλέως καί τῆς Βασιλόπαιδος, ὁ Δῆμος Ἀθηναίων ἀποφάσισε νά ἀνεγείρει, στόν τόπο πού σημειώθηκε ἡ ἀπόπειρα, τόν περικαλλή ἱερό Ναό τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

Ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἐτέθη στίς 22 Φεβρουαρίου τοῦ 1898. Ἐν συνεχεία, τό ἔτος 1900 διοργανώθηκε στό Παρίσι Διεθνής Ἐμπορική Ἔκθεση στήν ὁποία συμμετεῖχε καί ἡ Ἑλλάδα. Τό ἐμπορικό περίπτερο τῆς Ἑλλάδας ἦταν λυόμενο καί εἶχε τό σχῆμα Βυζαντινοῦ ναοῦ. Τό ἑπόμενο ἔτος, μετά τό τέλος τῆς ἐκθέσεως, τό περίπτερο ἀποσυναρμολογήθηκε, με-αφέρθηκε στήν Ἑλλάδα καί τοποθετήθηκε στόν θεμέλιο λίθο τοῦ Ναοῦ τό ἔτος 1898. Αὐτός εἶναι ὁ περίτεχνος Βυζαντινός Ναός τοῦ Ἁγίου Σώστη. Ἡ δαπάνη ἀνεγέρσεως τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ καλύφθηκε ἀπό τό προϊόν Πανελληνί-ου Ἐράνου πού διενεργήθηκε γιά τόν σκοπό αὐτό.

 

ieros naos anegersi